load-1.do.jpeg
ANBI informatie

Naam

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)

Contactgegevens

Adres

Telefoon

E-mail

Website

Bestuurssamenstelling

Voorzitter

Penningmeester

Secretaris

Beleidsplan

Beloningsbeleid

Doelstelling

Activiteiten

Financiële verantwoording

Stichting AndarLucia Foundation

RSIN:  8602 67 921

Beatrixstraat 3a

3256 AA Achthuizen

06 4172 3234

info@andarlucia.com

www.andarlucia.com

Mw. B.P. van Hoorn

Mw. S.D.S. Kranz

Mw. J.D. Jonker

Bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd.

  • Het realiseren van een geschikte locatie voor de stichting voor april 2020;

  • Het starten van kookworkshops in het voorjaar van 2020;

  • Het geven van lezingen in Nederland en daarbuiten over de doelstellingen en visie van de stichting;

  • Het organiseren van Fate Lunches voor de leden van het bestuur, de adviseurs en de leden van het comité van aanbeveling teneinde de visie van de stichting in brede kring bekend te maken en de start van de 'innovation hub' mogelijk te maken;

  • Het starten met het organiseren van de culturele afstudeerreizen voor studenten om hen zodoende met visie van de stichting, “Connecting cultures is training the muscles of society” in contact te brengen en verder uit te helpen dragen.

Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden belangeloos en ontvangen derhalve geen beloning noch vacatiegeld. Bestuursleden ontvangen evenmin een vergoeding voor kosten die voortvloeien uit reguliere werkzaamheden.

De stichting heeft als doel: het uitdragen van de visie dat wederzijdse culturele inspiratie en samenwerking onderling begrip oplevert tussen mensen ter bevordering van de wereldvrede en een bloeiende maatschappij. Het leveren van een bijdrage aan dit bewustzijn, onder andere door educatie, het organiseren van ervaringsgerichte activiteiten, innovatie en productontwikkeling en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Dit alles in de meest ruime zin van het woord.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van de organen van de stichting.

De stichting beoogt het algemeen nut.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

De voortgang van activiteiten zijn en worden zowel op de website www.andarlucia.com als in de nieuwsbrieven beschreven.

Aangezien de stichting onlangs is opgericht zijn is op dit moment nog geen financiële verslaglegging.